Uitleg formules Ontslagvergoeding

Legalsense streeft er naar haar rekenmodellen zo precies mogelijk op de juridische realiteit aan te laten sluiten. Wij verwijzen daarom bij de verschillende formules naar relevante juridische informatie en documenten die wij als uitgangspunten hebben genomen.

Inhoud

 

Kantonrechtersformule 2009

A × B × C

De kantonrechtersformule 2009 luidt A × B × C.

Afronding Dienstjaren

De afonding van dienstjaren en daarop volgende correctie is een belangrijke bron van verwarring. Het Legalsense Kantonrechtersformule rekenprogramma houdt rekening met de aanbevelingen van Commissie Arbeidsrecht van de Kring van Kantonrechters.

Bij de berekening van de Kantonrechtersformule 2009 dienen de volgende documenten als uitgangspunt:

 

Kantonrechtersformule t/m 2008

A × B × C

De kantonrechtersformule t/m 2008 luidt A × B × C.

De kantonrechtersformule t/m 2008 is de rekenformule zoals die door de kantonrechters vóór 1 januari 2009 werd toegepast bij het bepalen van de ontslagvergoeding. Het verschil met de kantonrechtersformule 2009 zit hem in de berekening van de gewogen dienstjaren.

 

XYZ formule

X x Y x Z

De hoogte van de schadevergoeding wordt bij de XYZ-formule als volgt bepaald: X x Y x Z

De XYZ formule bepaalt de hoogte van de schadevergoeding (ontslagvergoeding) bij kennelijk onredelijk ontslag. Kennelijk onredelijk ontslag is iets anders dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waar dan de kantonrechtersformule geldt. Bij kennelijk onredelijk ontslag gaat het om ontslag door de werkgever zelf waarbij dit ontslag - gelet op de gevolgen die het voor de werknemer heeft - kennelijk onredelijk is. De werkgever moet dan een schadevergoeding betalen. Als de werkgever zelf al een vergoeding had betaald, is dat wel relevant voor de beantwoording van de vraag of het ontslag 'kennelijk onredelijk' is, maar niet doorslaggevend.

De zogenoemde XYZ-formule is voor het eerst toegepast door de gerechtshoven Amsterdam, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden (als nevenzittingsplaat van Arnhem) op 7 juli 2009. Deze uitspraken vormen een doorbraak in de discussie over de vraag of schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag volgens dezelfde formule zou moeten worden begroot als de ontbindingsvergoeding door de kantonrechter (de kantonrechtersformule).

In de uitspraken van 7 juli 2009 worden verschillende relevante omstandigheden benoemd met betrekking tot dienstverband en opzegging, ander (passend) werk, financiële gevolgen voor de werknemer en (door de werkgever) getroffen voorzieningen en financiële compensatie.

De XYZ formule is nagenoeg gelijk aan de Kantonrechtersformule zoals die werd toegepast tot 1 januari 2009 (Kantonrechtersformule t/m 2008) met als verschil dat de correctiefactor in beginsel altijd op 0,5 wordt gesteld.

Bronnen

Rechtspraak.nl - XYZ-formule bepaalt hoogte schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Uitspraken

Amsterdam: LJN BJ1644, LJN BJ1648
's Hertogenbosch: LJN BJ1710, LJN BJ1713, LJN BJ1716
Leeuwarden: LJN BJ1688

 

Formule Haagse Hof

Het gebruik van deze formule bij kennelijk onredelijk ontslag is door een uitspraak van de Hoge Raad op vrijdag 27 november 2009 niet meer toegestaan.

A × B × C

De formule van het Gerechtshof 's Gravenhage luidt A × B × C x 0,7.

Het gerechtshof 's Gravenhage hanteerde wanneer er sprake is van 'kennelijk onredelijk' ontslag sinds een serie uitspraken (vanaf 14 oktober 2008) een eigen rekenmethode voor het bepalen van de vergoeding. Het Haagse hof neemt hierbij als uitgangspunt de (oude) kantonrechtersformule zoals die vóór 1 januari 2009 gold en vermindert de uitkomst vervolgens met 30% (factor 0,7). De verlaging wordt door het Hof redelijk geacht vanwege de verschillen tussen een kennelijk redelijk ontslagprocedure en een ontbindingsprocedure (via de kantonrechter). Een kennelijk onredelijk ontslagprocedure wordt namelijk meestal voorafgegaan door een CWI-procedure. Wanneer het CWI toestemming geeft voor ontslag moet de werkgever de opzegtermijn in acht nemen. Dit in tegenstelling tot een ontslag via de ontbindingsprocedure dat meestal veel sneller gaat. Aangezien de arbeidsovereenkomst bij een CWI procedure dus doorgaans langer doorloopt, acht het Hof Den Haag een verlaging gerechtvaardigd. Ook het feit dat er sprake is van "kennelijk" redelijk ontslag, rechtvaardigt volgens het Haagse Hof de verlaging. Als alternatief voor deze "Haagse methode" is later de XYZ-formule geïntroduceerd.

 

Transitievergoeding

  • De transitievergoeding wordt alleen uitgekeerd als de medewerker meer dan twee jaar in dienst is geweest.
  • Over de eerste 120 maanden wordt 1/6 maandsalaris uitgekeerd voor elke gewerkte periode van 6 maanden.
  • Over de rest van de diensttijd wordt 1/4 maandsalaris uitgekeerd voor elke gewerkte periode van 6 maanden.

50+ Regeling

Werknemers die op de datum van ontslag ouder dan 50 zijn én meer dan 10 jaar in dienst zijn geweest krijgen een aangepaste transitievergoeding. Voor elke gewerkte periode van 6 maanden na hun 50ste verjaardag wordt 1/2 maandsalaris uitgekeerd. Deze regeling geld niet voor het het bedrijven met minder dan 25 werknemers (het MKB).

Verlaagde transitievergoeding voor het MKB

Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers kan de transitievergoeding flink verlaagd worden als het ontslag het gevolg is van bedrijfseconomische omstandigheden en het bedrijf aantoonbaar in slechte financiële staat verkeerd. Bij de berekening van de omvang van de verschuldigde transitievergoeding wordt uitgaan van de duur van het dienstverband, gerekend vanaf 1 mei 2013. Deze regeling is tot 2020 actief.

Bronnen

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid, incl. Memorie van Toelichting
Staatsblad Nr. 216
Eerste Kamer 33.818 Wet werk en zekerheid