Voorwaarden Legalsense Kantonrechtersformule

Doelgroep: Arbeidsrechtspecialisten

De Legalsense Kantonrechtersformule Rekenapplicatie is nadrukkelijk bedoeld als rekenkundig hulpmiddel voor arbeidsrechtspecialisten. Legalsense is een dienstverlener voor juristen maar geen juridische dienstverlener. Voor juridisch advies raden wij u aan contact op te nemen met een specialist op het gebied van het arbeidsrecht.

Proefabonnementen

Een gratis proefabonnement kan gratis worden aangevraagd voor een periode van 30 dagen. Het abonnement is persoonlijk en onoverdraagbaar. Een proefabonnement wordt slechts een keer per persoon verstrekt. Na de periode van 30 dagen verloopt het proefabonnement automatisch. De ingevoerde gegevens blijven bewaard en zullen toegankelijk worden gemaakt bij aanschaf van een betaald abonnement.

Betaald Abonnement

Een betaald abonnement wordt aangegaan voor de periode van een jaar. De kosten bedragen 50 euro exclusief btw voor particulieren en zzp-ers én 275 euro voor bedrijven en organisaties.

Beschikbaarheid

De Legalsense Kantonrechtersformule Rekenapplicatie wordt aangeboden als een online webapplicatie. Legalsense geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website. Beschikbaarheid is onder andere afhankelijk van serviceproviders van Legalsense.

Eigendom en Geheimhouding

Al hetgeen de wederpartij aan Legalsense ter beschikking stelt, in verband met de door Legalsense te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. Legalsense is gehouden tot geheimhouding van alle door wederpartij verstrekte gegevens. Deze geheimhouding legt zij ook op aan co-contractors en eventuele ondergeschikten. Legalsense zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Beperking Aansprakelijkheid

Legalsense besteedt uiterste zorg en aandacht om haar software probleemvrij aan te bieden en alle berekeningen correct te laten uitvoeren. Legalsense kan echter de juistheid van de berekeningen en aangeboden informatie niet garanderen.

De totale aansprakelijkheid van Legalsense wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

Aansprakelijkheid van Legalsense voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Communicatie Legalsense

U geeft toestemming aan Legalsense om per e-mail, telefonisch of per brief door Legalsense benaderd te worden over bedrijfsnieuws, producten, aanbiedingen of andere mededelingen. Legalsense mag uw gegevens met eenzelfde doel in geen geval aan derden verstrekken. U kunt zich te allen tijden afmelden voor de communicatie van Legalsense.